کلیدواژه: صفر رمضانی

معلمان لنگرود

صدای معلمی از کرانه تبعید باز هوای لنگرودم آرزوست ! امیر جواهری لنگرودی

تجمع دیروز فرهنگیان بازنشسته اشتیاق برانگیزم در کنار معلمان شاعل فرهیخه شهرم اعم از زنان و مردان آزاد اندیش لنگرود و گزارش‌های منتشره آن در کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و...