کلیدواژه: عبور از استبداد مذهبی به دموکراسی و داد

عبور از استبداد مذهبی به دموکراسی و داد

https://youtu.be/p0SyimYByv0 موضوع ویژه برنامه همراهان مردم ایران - روز شنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۱- ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - جناب حسن خانی یکی از میهمانان برنامه به شرح و بررسی موضوع برنامه پرداختند اینکه برای رسیدن به...