کلیدواژه: عضو انجمن مطالعات زنان

عضو انجمن مطالعات زنان: ۷۷ درصد زنان در دوران قرنطینه خشونت را تجربه کردند

بنابر نتایج تحقیقات یک مرکز مطالعاتی، اشکال مختلف خشونت علیه زنان از جمله؛ خشونت‌های روانی، جسمی، جنسی و منجر به صدمه، در دوران همه‌گیری کرونا افزایش پیدا کرده است. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و...