کلیدواژه: فرآیند گذار از استبداد به دموکراسی و داد

فرآیند گذار از استبداد به دموکراسی و داد

https://www.youtube.com/watch?v=ODFD8nJIUP4&t=1s رضا بدیعی ضمن بیان این موضوع مهم که با بودن حکومت استبداد اسلامی در حقیقت هر روز کشور و مردم دچار زیان و خسارات جبران ناپذیری میگردند از میهمانان و اعضای حاضر در این...