کلیدواژه: فروپاشی استبداد

ضرورت وفاق ملی پس از فروپاشی استبداد چیست

https://www.youtube.com/watch?v=hZv4mp1RNm4&t=8s در پاسخ به این سوال در برنامه همراهان مردم ایران - با حضور جهانگیر گلزار ضمن توضیح قدرتهای سیاسی به شرح چگونگی رسیدن به اتحاد و وفاق ملی نیز اشاره نمودند . شنبه ۲۲...