کلیدواژه: فریاد تمام آزادیخواهان

آزادی زندانیان

شعار آزادی زندانیان سیاسی فریاد تمام آزادیخواهان است

شعار آزادی زندانیان سیاسی فریاد تمام آزادیخواهان است در این روزهای پرالتهاب که صدها هزار تهیدست و دیگر اقشار تحت ستم به میدان مبارزه علیه ظلم وبیداد و گرانی پا نهاده اند یکی از شعارهای...