کلیدواژه: فعالان و کنشگران

همراهان مردم ایران

ما صدای مردم ایران هستیم

https://www.youtube.com/watch?v=Ij4SGSC9CZQ برنامه همراهان مردم ایران حمایت خود را از تمامی جنبش های مدنی و فعالان و کنشگران اعلام میدارد. شنبه ۹ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۰ فروردین ۱۴۰۱