کلیدواژه: قسمت هشتم

خاطرات خانه زندگان (قسمت هشتم)؛ “تجارب شخصی هم بُعد اجتماعی و تاریخی دارد”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...