کلیدواژه: ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر

مادهٔ ۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر+ فیلم

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.