کلیدواژه: ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

مادهٔ ۹ اعلامیه جهانى حقوق بشر + فیلم

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.