کلیدواژه: مافیای قدرت

همراهان مردم ایران

استبداد و دیکتاتوری بصورت مافیای قدرت درآمدند

https://www.youtube.com/watch?v=e26lglMc0OE آینده بشریت - مردم سالاری و دموکراسی است به منظور محدود کردن قدرت حاکمیت ، پاسخگو کردن آن و خدمتگزار کردن آن است برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۵ مارس ۲۰۲۲ - ۱۴...