کلیدواژه: مبارزات زنان در ایران

با پراکندگی و کار فرقه‌ای به هیچ کجا نخواهیم رسید.

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است. شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰...