کلیدواژه: مجمع کانون دفاع از حقوق بشر

سخنرانی جواد لعل‌محمدی عضو کانون صنفی معلمان در مجمع کانون دفاع از حقوق بشر

سخنرانی جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در مجمع کانون دفاع از حقوق بشر تلاش مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در...