کلیدواژه: محمدرضا عاملی تهرانی

بازخوانیِ گزارش اعدام دکتر محمدرضا عاملی تهرانی؛ خلخالی او را احتیاطاً اعدام کرد

متخصص بیهوشی، استاد دانشگاه تهران و از سیاستمداران دوره پهلوی داریوش همایون دلیل اصلی اعدام دکتر عاملی را آگاهی‌هایِ وی در مورد پرونده سینما رکس می‌داند. "دکتر عاملی تهرانی از سوی شریف امامی مامور رسیدگی به...