کلیدواژه: مخالفان جمهوری اسلامی

برای رهایی از استبداد، باید استبداد را شناخت

https://www.youtube.com/watch?v=tYxEZGli-Y8 ما به انسانهای بنیان گذار نیاز داریم . مخالفان جمهوری اسلامی همه دانش لازم و کافی برای استقرار دموکراسی را ندارند. اول باید استبداد را شناخت چون نمیشناسیم راحت دچارش میشویم . وقتی جمعیتی...