کلیدواژه: مذهب و نظام

همراهان مردم ایران

مذهب و نظام مردسالار از زمینه های بروز استبداد در کشور ماست

https://www.youtube.com/watch?v=-VCQj3l5drA گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران در زمینه عوامل بروز استبداد و راههای برون رفت از آن - روز شنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۲ - ۲۱ اسفند ۱۴۰۰