کلیدواژه: مردم ایران و دموکراسی

سلاله مبارزان آزادیخواه، مبارزه برای استقرار آزادی و عدالت است

https://www.youtube.com/watch?v=mS3FiG__PEM ما میدانیم که آینده ایران ، آینده ای از آن مردم ایران و دموکراسی است و جامعه جهانی را همراه خود دارد. و زندانیان سیاسی مبارزانی هستند که عزم را جزم کرده اند تا...