کلیدواژه: مردم و کشور

همراهان مردم ایران

جمهوری اسلامی انواع قحطی را به مردم و کشور تحمیل کرده است

https://www.youtube.com/watch?v=kQB7rB32Ya4 قحطی تحمیلی در اشکال گوناگونی در جامعه موج میزند ؛ جنگ، عوامل طبیعی یا بُحران اقتصادی از این جُمله است. برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ -۲۷ فروردین ۱۴۰۱