کلیدواژه: مسعود باباپور

مسعود باباپور فعال سیاسی به ۱۳ سال حبس محکوم شد

مسعود باباپور، فعال سیاسی، به ۱۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی پس از اتمام حبس محکوم شد. به گزارش گذار، مسعود باباپور، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق به اتهامات “بر هم زدن...