کلیدواژه: معلمان و مالباختگان

جنبش مطالباتی مدنی همیشه فعال بود

https://youtu.be/W-zQAvlrurc بین دو فراز خود جوش در سالهای ۹۶ و ۹۸ در حقیقت سال ۹۷ مردم سکوت نکرده بودند بلکه بازنشستگان ؛ معلمان و مالباختگان در صحنه بودند و جنبش مطالباتی مدنی مردم فعال بود...