کلیدواژه: مفسد فی الارض

خمینی بنیانگذار حکومت سرکوب و جنایت بود

https://youtu.be/wExj-YYc_Q0 همزمان با روی کار آمدن حکومت با قتل دگراندیشان ، واژه هایی در جامعه عنوان کردند تا با استناد بر باورهای مذهبی و ناآگاهی مردم بتوانند افراد آگاه و فرهیخته و مشوقان جامعه را...