کلیدواژه: ملت پیروز

ملت آواره و ملت پیروز

حبیب الله بلوچ؛ ملت آواره و ملت پیروز!

ملت های زیادی در عمق تاریخ زیسته اند که دیگر وجود ندارند، عامل اساسی که ملتهایی را ساخته و ملتهایی را از بین برده «سرخوردگی و قبول شکست» و یا «امید و مبارزه» بوده...