کلیدواژه: مهدی جهانگیری

مهدی جهانگیری

باج‌سبیل مهدی جهانگیری به خاندان محسنی اژه‌ای

مهدی جهانگیری ابرمفسد اقتصادی، برای مختومه کردن پرونده‌های فساد اقتصادی خود، این‌بار دست به دامان خاندان محسنی اژه‌ای شده است. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، با روی کار آمدن محسنی اژه‌ای در قوه...