کلیدواژه: مهمترین جریان در جامعه

همراهان مردم ایران

مسیر آگاهی بخشی مهمترین جریان در جامعه است

https://www.youtube.com/watch?v=fItOAryH7sU گفتگوی میهمانان و حاضرین برنامه را درباره موضوع اتاق میشنویم- روز شنبه ۵ مارس ۲۰۲۲ - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -