کلیدواژه: میهمانان

باید خواهان حل مسائل ملی باشیم تا به حقوق شهروندی برسیم

https://youtu.be/VCfa2snfwMA پیمان بعنوان یکی از میهمانان برنامه همراهان مردم ایران درباره مفهوم استقلال و آزادی اظهار میدارد که به معنای قدرت تصمیم گیری است و اینکه باید مشکلات جامعه بخوبی شناسایی و تحلیل شوند. روز...