کلیدواژه: نیروهای نظامی

تخریب منازل شهروندان بلوچ

تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ توسط شهرداری در زاهدان

شهرداری با همکاری نیروهای نظامی در زاهدان، منازل مسکونی شهروندان بلوچ را تخریب کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، امروز ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، ماموران شهرداری با همکاری نیروهای نظامی در خیابان کشاورز...