کلیدواژه: هفته همراهان مردم ایران

باید در مقابل حکومت ستمگران برخیزیم

https://www.youtube.com/watch?v=FrNBh1eooZA قتل حکومتی بکتاش آبتین ، گزارش تن فروشی زنان فقط برای دو ساعت استفاده از کولر گازی ، حکم تحمل یکسال حبس برای شادی گیلک (پرستار فداکاری که به هنگام کرونا خدمات بسیار به...