کلیدواژه: همراهان و میهمانان

کوشش همگانی و فراگیر برای تغییرات بنیادی استبداد لازم است

https://youtu.be/4EzgVbEy0qU داد در تقابل با بیداد است و ظلم این است اکنون مردم را به درگیر مسائل معیشتی قرار داده است تا از گرفتن حداقل حقوق خود محروم بمانند . جامعه اینده ایران با مساله...