کلیدواژه: وفاق ملی

بررسی موانع موجود در اتحاد و وفاق ملی

https://www.youtube.com/watch?v=2F9lkxT6GEY در بخش پایانی برنامه همراهان مردم ایران نظرات جمعی میهمانان و حاضران در این نشست را درباره موضوع برنامه خواهیم شنید. شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲ - ۲ بهمن ۱۴۰۰

استقرار دموکراسی با کنش خردمندانه به دست می آید

https://www.youtube.com/watch?v=ArZUkXz6W7s گفتگوی همراهان مردم ایران در این بخش درباره چگونگی رسیدن به وفاق ملی و استقرار یک نظام دموکراتیک و مردم سالار است . باید تغییرات ساختاری ایجاد شود تا دموکراسی مستقر شود . تنها...

چگونه میتوان به وفاق ملی رسید

https://www.youtube.com/watch?v=pYKPitdg_Vo با حضور منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران که به شرح دلایل و موانع موجود در عدم وفاق ملی در اپوزسیون پرداختند - شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲- ۲ بهمن ۱۴۰۰