کلیدواژه: پشت به دشمن

پشت به دشمن ، رو به میهن

https://www.youtube.com/watch?v=wOQywccUKt8 در طی چندین سال عمر جمهوری اسلامی ، عامه مردم اصفهان همیشه در کنار حکومت بوده اند و اعتراض کشاورزان و مردم در اصفهان نقطه عطفی است در مبارزات اخیر ایران - اکنون همان...