کلیدواژه: پیروزی انقلاب 57

حکومت تمایل به سرنگونی دارد

https://www.youtube.com/watch?v=52IqBahvyno دکتر حسن نائب هاشم در برنامه همراهان مردم ایران ضمن اشاره به تاثیر اعتراضات و اعتصابات فلج کننده که منجر به پیروزی انقلاب ۵۷ اشاره نموده و اظهار داشتنند که قدرت تمایل به سرنگونی...