کلیدواژه: پیمان قیامی

بازداشت پیمان قیامی برای چندمین بار

گذارـ ۹ نفر از بهاییان کرمانشاه در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶، توسط مامورین اطلاعات منازشان تفتیش شد و به مدت ۱۸ روز بازداشت بودند. تمامی آن عزیزان با قید وثیقه آزاد شدند ولی در...