کلیدواژه: کارگرانی که کمک معیشتی دریافت نکرده اند

یارانه معیشتی به گروه کثیری از معلمان و کارگران پرداخت نشده است

یارانه معیشتی به جمع کثیری از معلمان واجد شرایط از جمله در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان و همچنین به گروه‌های مختلف کارگری از جمله کارگران ساختمانی پرداخت نشده است. پیگیری‌ معلمان و...