کلیدواژه: کذار سامانه دمکراسی و داد

فشار خارجی و تحریم اقتصادی میتواند به استقرار دموکراسی کمک کند یا خیر؟

https://www.youtube.com/watch?v=mwoXnr55qPg&ab_channel=GozaarNet سینا بسطامی در پاسخ به سوال یکی از میهمانان در این نشست به این سوال پاسخ میدهند