کلیدواژه: کشاورزان اصفهان

همراهان مردم ایران

همگرایی و همدلی بین جنبش ها مهم است

https://www.youtube.com/watch?v=SbTQ_0SiuaA از نظر زمانی جامعه میبایست کوشش کند تا بین جنبش ها و فعالیتهای متفاوت همگرایی و اتحاد بوجود آوردهمانند کار بزرگی که کشاورزان اصفهان در عرض یک هفته انجام دادند یا جنبش معلمان در...

کشاورزان اصفهانی جمعی از کشاورزان اصفهان

جمعی از کشاورزان اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای این استان ، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ روز دوشنبه ۱۷ آبان...