کلیدواژه: گفتگوی کاوه

همراهان مردم ایران

دموکراسی باید در وجود ما نهادینه شود

https://www.youtube.com/watch?v=ai6CwGgPY1k دموکراسی وارداتی نیست و قابل خریدن هم نیست . و همچنین قابل کپی کردن هم نیست . بلکه باید در درون مان انرا ایجاد کنیم و بخواهیم که تفکر و منش و رفتار دموکراسی...