مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش اول

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.
بخش اول
در ایران بە طور متوسط سالی یک بار انتخابات برگزار میشود. از پنجاه و هفت تا کنون ریاست جمهوری دوازدە بار. مجلس نمایندگان شورای اسلامی دە بار. مجلس خبرگان رهبری پنج بار و شوراهای اسلامی شهر وروستا پنج بار. اگر رفراندوم را هم اضافە کنیم دقیقا میشود سی و سە بار.
مهمترین بحث پیرامون انتخابات در این سالها، مشارکت یا تحریم بودە است. از همان اولین انتخابات یعنی رفراندوم، حول آن هم دو گروه کاملا متمایز مشارکتی و تحریمی شکل گرفتە است. اما اختلاف و تمایز فقط بە ای دو گروه و همچنین فقط بە اختلافات برون گروهی این دو گروه محدود نشدە است. اتفاقا گاهی اختلاف نظر درون گروهی کمتر و ضعیفتر از اختلاف دو گروه نیست. مثلا در میان تحریمیها، گروهای بنیادگرای اسلامی اساسا انتخابات و بلکە دمکراسی را کفر و شرک میدانند و بە این دلیل پای صندوق رای نمیروند در حالی کە گروهای اپوزیسیون کە عمدتا سکولار و لائیک هستند بە دلیل عدم آزاد بودن انتخابات و اینکە مشارکت، مشروعیت بخشی بە حاکمیت است پای صندوق نمیروند. این تفاوت دیدگاه در مشارکتیها هم وجود دارد. از طرفداران شش دانگ حاکمیت کە شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی میدانند تا رفرمیستهای لیبرال کە زندە نگە داشتن چراغ انتخابات را تنها راه برون رفت مسالمت آمیز از وضعیت موجود میدانند و امیدوار بە دمکراتیزە نمودن حاکمیت از طریق صندوقهای رای هستند. شخصا بە گروه اخیر تعلق دارم. من همیشە در انتخابات شرکت کردەام اما نە آن را تکلیف شرعی میدانم و نە انگیزەام حفظ وضع موجود است بلکە همانطور کە اشارە شد حداقل در مقایسە با انقلاب و براندازی کە قطعا نیازمند توسل بە روشهای قهر آمیز و خشونت طلبانە با احتمال ورود و دخالت نیروهای خارجی خواهد بود انتخابات را صد البتە ترجیح میدهم. البتە طرفداران شش دانگ حاکمیت بسیار علاقەمند هستند کە تحریمیها را یک کاسە و همە آنها را دشمنان انقلاب و فریب خوردگان دشمنان خارجی بنامند و برخی تحریمیها هم بە همان منوال تلاش دارند همە مشارکتیها را شریکان جرم حاکمان مستبد بخوانند. حال اگر پلورالیسم سیاسی و حق انتخاب را باور داشتە باشند چنین نخواهند گفت.
ادامە دارد


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × چهار =