مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش هشتم

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.

بخش هشتم
همانطور کە گفتم جریان اصولگرا هیچ اعتقادی بە دموکراسی ندارد و اگر هم احیانا اعلام موضعشان را شفاف کنند تعریفی از دموکراسی ارائە خواهند داد و قید و شرطهایی بە آن اضافە میکنند کە عملا نفی دموکراسی است. بخش هفت را با این پرسش بە پایان رساندم کە آیا این گروه میتوانند بە دموکراتیزاسیون ایران کمک کنند؟ جواب مثبت است. چرا؟ چون اساسا روند دموکراتیزاسیون بیشتر از آنکە متکی بە تضارب آرا دموکراسی خواهان باشد نتیجە رقابت قدرتهای موجود در صحنە سیاسی است. دقیقا مثل بازار. بازار هم بیشتر از آنکە بر اساس تئوری اقتصاددانان بچرخد متکی بە رقابت بازاریان است. قوام بازار بە رقابت تنگاتنگ بازاریان(اعم از تولید کنندگان، دلالان، فروشندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان) است. اصولگرایان اگرچە از لحاظ اعتقادی دموکراسی خواه نیستند اما ناخواستە بازار دموکراسی خواهی را گرم میکنند. اساسا در سیاست، نمودهای عینی مهم است و نە انگیزەهای درونی. من نوعی هم برایم مهم نیست آنکە در انتخابات شرکت میکند آیا واقعا بە دموکراسی اعتقاد دارد یا نە؟ کشف انگیزە هم نە حق من است و نە ضرورتی دارد. اجازە بدهید یک مثال بزنم. فرض کنید شخصی مدعی پهلوانی است اما هیچ اعتقادی بە رقابت و داوری ندارد. ولی عملا بە میدان رقابت و مسابقە گام مینهد. البتە کە او برای برندە شدن هر کاری خواهد کرد از تهدید و تطمیع داور تا دبە و کلک و … . اما فراموش نکنیم او پا بە صحنەای گذاشتە است کە احتمال شکستش هم هست ولو ضعیف اما مهمتر از آن زندە نگە داشتن مسابقە است با تمام معایب و کاستیهایش امید بهبود و بهتر شدن میرود حال آنکە باید از کسانی بترسیم کە ادعای پهلوانی میکنند ادعای تمکین بە داور هم میکنند اما هیچگاه برای مسابقە بە روی تشک نمیروند. مثال خفنی را هم اضافە کنم. قماربازی کە روی اسب برندە شرط بندی میکند هدفش کسب سود است اما ناچار است حضور اسبهای دیگری را تحمل کند تا امکان برد اسب مد نظرش فراهم شود ولو با دوز و کلک. رقابتهای اسب دوانی و تداوم این رقابتها بە شدت مدیون این قماربازها هستند. شخصا یک اصولگرای مشارکت کنندە را بە یک رفرمیست تحریم کنندە ترجیح میدهم. با رفرمیست تحریم کنندە در کافە شهر همزمان با صرف قهوە بە دیالوگ خواهم نشست و با اصولگرای مشارکت کنندە در صحنە انتخابات ولو نابرابر و غیر آزاد بە رقابت خواهم پرداخت و بە شدت معتقدم دموکراسی نتیجە رقابت عملی جریانهای سیاسی حاضر در صحنە است و نە دیالوگهای روشنفکران کافە نشین.
ادامە دارد


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت − 2 =