مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش پانزدهم-قسمت پایانی

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.

بخش پانزدهم و پایانی
بردباری و متانت
بە همە دموکراسی خواهان این وعدە را میدهم رهبر سوم، کاریزماتیک نخواهد بود. اما در خلا رهبر کاریزما، نهادهای مدنی و معتمد میتوانند افکار عمومی را مدیریت کنند نە رهبران اپوزیسیون کە هر کدام پتانسیل کاریزما شدن را دارند. تلاشهای غیر مسالمت آمیز مخصوصا فعالیتهای خارج از کشور کە عمدتا بە گزینە انقلاب و دخالت خارجی دل خوش کردەاند یا منجر بە سقط جنین دموکراسی میشود یا نوزادی با پتانسیلهای بالا برای کاریزما شدن بە دنیا خواهند آورد. اکنون در “خان”ی از زمان ایستادەایم کە زمان بە نفع ماست و هر روز کە میگذرد یک روز بە وضعیت رهبر کمتر کاریزما نزدیک میشویم. مطمئنا اطلاع دارید هنوز در تعدادی از کشورهای توسعە یافتە و دمکراتیک، رهبران سنتی داریم. ملکە انگلستان و امپراطور ژاپن و پادشاه نروژ، نمونەهای دم دستی هستند. ایران با فرهنگ مذهبی و سابقە رهبران کاریزما، از امپرطوران بزرگ تا پادشاهان بزرگ و تا کنون، بیشترین پتانسیل را برای تداوم وضعیتهای مشابە را دارد و هر نوع ایجاد بحرانهای سیاسی و اجتماعی نیازمندی را بە حضور رهبران کاریزما دوچندان میکند چون رهبران کاریزما دقیقا مولود وضعیتهای بحرانی هستند. بە عبارتی برای گذار بە دموکراسی بە شدت بە صبر، بردباری، متانت و آرامش نیازمندیم و نە جنگ و انقلاب و تنش. ممکن است چهرەهای رادیکال داخل و خارج ( مثل مسیح علی نژاد و جناب آقای نوریزاد) کە تمام خواستەهای تاریخی ما را همین امروز میخواهند در نزد افکار عمومی، پر مخاطب و محبوب باشند اما از دیدگاه من ایجاد و تشدید هر نوع تنش و بحرانی، نیازمندی جامعە را بە رهبران کاریزما بیشتر میکند ولو خودشان چنین ادعایی نداشتە باشند. همانطور کە چهار دهە قبل خسرو گلسرخی و دکتر شریعتی این نقش را بازی کردند و دست تقدیر دقیقا بر خلاف میلشان را رقم زد. این بدیهیست کە در میان مخالفان و منتقدان نظام، هرکس رادیکالتر، محبوبتر و پر مخاطبتر اما تمام ذهن و فکر من گذار بە دموکراسی است با کمترین هزینە و این صداییست کە کمتر شنیدە میشود.
وسلام

مجموعه ۱۵ نوشتار از مختار زارعی در تلگرام این روزنامه نگار اهل سنندج منتشر شده است.


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده − 11 =