گفتمان نوین چپ؛ گفتگوی “رضا بدیعی” مدیر سامانه‌ی گذار با “سیروس دادبه” پژوهشگر و کنشگر سیاسی چپ

در این بخش به بررسی راه‌حل‌های گوناگون برای برون رفت از بحران سرمایه‌داری در جهان معاصر پرداختند.
“رضا بدیعی” با تشریح ویژگی‌های دوران سرمایه‌داری از جمله تشدید اختلافات طبقاتی، رشد نیروهای مولده و نقش آن در جامعه. گفتگو را با آقای “دادبه” آغاز کردند.
“رضا بدیعی” پرسیدند که راه‌حل اقتصاددان‌های ایرانی برای حل بحران امروز ایران چیست؟

“سیروس دادبه” در پاسخ گفتند: اقتصادهای ایرانی به دو بخش تقسیم می‌شوند.
بخشی که طرفدار اقتصاد بازار آزاد و اندیشه غربی در مورد سرمایه‌داری هستند، مانند موسی غنی نژاد و محسن رنانی و کسانی دیگر که متعلق به این طیف هستند، از سیاست نئولیبرالیسم‌ پیروی می‌کنند. بخش دیگری از اقتصاددانان هستند که رادیکال‌ترند، به شکل دیگری به این قضایا نگاه می‌کنند. این‌ها باور دارند که باید برای تولید و سرمایه گذاری انگیزه ایجاد شود. ایجاد انگیزه باعث تولید می‌شود، تولید باعث بهبود جامعه می‌شود.

“سیروس دادبه” دیدگاه هایک اشاره کرد و گفت: هایک نابرابری درون جامعه را می‌‌بیند و مکتب‌ کینزی می‌گوید که جهان هستی به صورتی تنظیم نشده که برابری را ایجاد بکند.
“سیروس دادبه” در ادامه اشاره کرد به نظریه پردازان اقتصاد نئولیبرالیسم که مخالف دخالت دولت در بازار هستند.

“رضا بدیعی” در ادامه‌ی این گفتگو به رسیدن دموکراسی در ایران به همت شکل‌گیری جنبش توده‌ای اجتماعی اشاره کرد.
ایشان گفتند: در مقابل اقتصاد آزاد سرمایه‌داری اندیشمندان هم آمده‌اند اقتصاد سوسیالیسم علمی را مطرح کرده‌اند. در حال حاضر دنیای تئوری اقتصادی به این دو دسته تقسیم شده است.
رضا بدیعی همچنین گفت: کسانی هستند در ایران اعتقاد به دموکراسی سوسیالیستی دارند و این تنها راه بشریت و جامعه ایران است.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × پنج =