گزارشی از شرایط زرتشت احمدى راغب زندانى سیاسى در شصدو دومین روز اعتصاب غذا

۱۴ آذر ۹۹شصدودومین رواز اعتصاب غذای اعتراضی زرتشت احمدی فعال مدنی زندانی درزندان تهران بزرگ درتیپ ۲میگذرد که از دوهفته پیش اورا از سالن ۱۰تیپ ۲به بند ۶ قرنطینه به جهت اعتراضاتی درزندان تبعید شده درشرایط بسیاربد جسمانی به سر میبرد ودر این میان زندان بانها ارتباط اورابابهداری قطع میکنندبرایش ایجادتنش میکنند که چندین بار دچار حملات عصبی وقلبی شده وعجیب اینجاس که دراین مدت ازسازمان زندانها اداره کل زندانها وحتی خودزندان تهران بزرگ هیچ بازرسی ازاندرزگاه ۶بازدید نکرده تاشرایط غیرانسانی راازنزدیک ببیند باتوجه به این فشارها ازسوی زندانبانها وعوامل زیردستشان به این فعال حقوق بشرکه می خواهنداعتراضات وایستادگی اورادرهم شکنند شرایط اوروزبه روزبیشتر به وخامت وخطر جانی ختم گردید رئیس زندان چندین بار به اوگفتند که اعتصاب و اعتراضات اوبه دیگران سرایط میکند به همین جهت این امضا کننده بیانیه ۱۴راتحت فشار قرار داده اند تا مقاومت وایستادگی اورا درهم شکنند زرتشت احمدی ضمن پیام همدردی با خانواده ی دکتر ملکی همچنان بر مطالبات جنبش مدنی وسیاسی مردم ایران آزادی همه زندانیان سیاسی ،حاکمیت قانون،عدالت،آزادی بیان ،لغواعدام ،محواستبداد وایجاد کشوری شایسته برای زیستن تاکید برای آن مبارزه میکند.

منبع: رادیو فرهنگ گوتنبرگ

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 − دو =