یداله بلدی‎ `خاوران ، زخم عمیق کاری دشمن

یدی بلدی

 

برسینه ات نشست زخم عمیق کاری دشمن
اما
ای سرو ایستاده نیفتادی
این رسم توست که ایستاده بمیری ” زنده یاد خسرو گلسرخی”
تاریخ معاصر میهن مان در هر برهه ای از زمان شاهد برپائی چوبه های دارومیدانهای تیرباران برای خاموش کردن نداهای حق طلبانه مبارزان راه آزادی وعدالت بوده است، اعدامهای پس از کودتای 28 مرداد ، تیربارانهای سالهای 50 و51، اعدامهای ترکمن صحرا، خوزستان ،شیراز تهران واعدامهای هرروز در کردستان فراموش ناشدنی هستند، درخرداد وتیرماه سال 60 نیزهزاران جوان بجوخه های اعدام سپرده شدند اما اعدامهای شهریور سال 67 خونبارترین جنایتی بود که رژیم خودکامه به فرمان خمینی وبا احکام منتخبین خمینی یعنی چها ر قاضی مرگ در یک محاکمه چند دقیقه ای بود که درتاریخ جنایات رژیم ثبت گردید ، این جنایت هولناک که نشانگرکینه حاکمیت نسبت به آزادیخواهان بود وهزاران و سروآزاده بخاک افتادند “فاجعه ملی ” نام گرفت قاتلان پس از این جنایت فرزندان مبارز میهن را با کامیونهای یخجال دار به منطقه خاوران حمل کردند .
خاوران منطقه ایست درجنوب شرقی تهران که آرامگاه بهاییان ومسیحیان نیز در این منطقه وجوددارد ،درآن چندروز فاجعه بارشهریور ماه 67 خانواده ها را برای تحویل وسایل عزیزانشان در یک تاریخ معین به زندانها وکمیته های محلی فراخواندند غم ورنج شنیدن خبراعدامها در آن روزها برای خانواده ها ودوستان وفعالین سیاسی فراموش ناشدنیست، اما مادران ،همسران ودیگر اعضای خانواده با عزم واراده تصمیم گرفتند که محل خاکسپاری عزیزانشان راپیدا کننداز اینرو با جستجوی زیادی موفق به یافتن محل آرمیدن عزیزانشان شدند درآن روز آکنده از رنج مادران با دستان خالی شیون کنان خاکهارامیکاویدندتا شاید نشانه ای از فرزندانشان را بیابند ، درمیان شیون وگریه وزاری ناگاه اعضای خانواد ه ها دستان یکدیگر را گرفتند وسرود” میگذرد در شب آئینه رود ..” را خواندند.
دراین سالهای رنجبار خانواده ها بویژه مادران با تمام تهدیدها،راه بندها ، دستگیر کردنها وحتی کتک زدنها همچنان مقاومت میکردند وبمناسبتهای گوناگون در آرامگاه خاوران حاضرمیشدند گل میگذاشتند وگل میکاشتند ودسته جمعی سرود میخواندند،رژیم تبهکاربا تمام تمهیدات نتوانست مانع از حضور خانواده ها درگلزار خاوران شود تا شاید این جنایت به فراموشی سپرده شود از اینرو شروع به احداث دیوار بتونی در اطراف آرامگاه کرده است وقصد دارد آنرا به پارک تبدیل کند اما نمیتواند نام این فرزندان دلاورراکه در برابر دژخیمان سرفراز ایستادند ومرگ سرخ را پذیرفتند از خاطره ها حذف کند . دراین سالها بسیاری از مادران خاوران در گذشتند اما شهامت وپایداری آناندر برابر دژخیمان ماندگار خواهد ماند
امسال سالگرد فاجعه ملی با سالگرد جاودانه شدن ژینا همزمان شد از اینرو مانند سالهای گذشته از فاجعه ملی چندان یاد نشد اما وظیفه مندیم درهرشرایطی فاجعه ملی را بفراموشی نسپاریم
آخرین نکته اینکه حمید نوری جنایتکاردر دادگاه با وقاحت اعلام کرد که خبر اعدامهای سال 67 داستان ساخته شده توسط کمونیستهاست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × دو =