یداله بلدی: مسجد امام علی هامبورگ شعبه ای از وزارت اطلاعات

یدی بلدی

درروز 16 نوامبر پلیس آلمان مسجد امام علی هامبورگ مشهور به ” مسجد آبی”قدیمیترین مسجد شیعیان اروپا را مورد تفتیش وبازرسی قرار داد وتمامی اسناد ومدارک موجوددر این مسجد را ضبط وبرای بررسی بهمراه خود بردند در این روز افزون بر این مرکز 53 مرکزومسجد شیعیان در کشور آلمان که وابسته به جمهوری اسلامی بودند نیز مورد بازرسی قرار گرفتند ، این اقدام پلیس آلمان پیامد ونتیجه سالها اعمال غیر قانونی این مرکز بودکه بارها توسط احزاب هامبورگ بویژه حزب سبز مطرح میشد وایرانی تباران عضو حزب سبز نیز درافشای عملکرد این مرکز تاثیر گذار بود ند، فعالین سیاسی ساکن هامبورگ ودیگر شهرهای آلمان نیز بخشی از فعالیت خودرا به افشای عملکرد این مرکز اختصاص میدادند وهمواره تظاهراتی دربرابر این مرکز برگزار میکردند زیرا برا ی ایرانیان واحزاب آلمان با توجه به اهداف جمهوری اسلامی آشکار بود که فعالیت اصلی این مرکز در پوشش مناسک ومراسم مذهبی پیشبرد اهداف تبلیغاتی وجذب نیروبرای اعمال تروریستی وشناسائی فعالین سیاسی ساکن آلمان وتوطئه علیه آنان بود البته نباید فراموش کرد که دراین مقطع زمانی که دولت آلمان به حمایت از اسرائیل برخاسته است نیز در بازرسی مراکز وابسته به جمهوری اسلامی تاثیر گذار بوده است
این اقدام پلیس آلمان باز تاب گسترده ای دررسانه های گروهی داشت وتفسیرها وتحلیلهای زیادی در را دررسانه ها در برداشت.
شهر هامبورگ از دیرباز یکی از مراکز عمده تجاری بین آلمان وایران بوده وبندر هامبورگ مرکز اصلی فروش وصدور فرش ایران است ,وبیشترحجره های فرش فروشی بندر هامبورگ متعلق به فرزندان یا وابستگان فرش فروشهای بازارهای ایران بویژه تهران وتبریز میباشد، بین بازار ومسجد همواره ارتباط بسیار نزدیکی وجودداشته است از اینرو در سال 1332که هیچگونه مسجد یا مرکزمذهبی تشیع در اروپا وجود نداشت در جلسه ایکه در هتل اتلانتیک هامبورگ درهمین سال برگزار شد تجار این شهر تصمیم گرفتتند که مسجد ومرکز مذهبی را برای شیعیان ایجاد کنند هزینه ساخت مسجد بتدریج جمع آوری گردید وافزون برتجار هامبورگ “همدانیان”کارخانه دار یزدی هزینه خرید زمین را پرداخت کرد وبعدا جعفر شریف امامی به هامبورگ آمد ومبلغ 50 هزار مارک را از طرف شاه یه احداث ساختمان مسجد کمک کرد،ساختمان اولین مرکز شیعه درسال1337 در منطقه تروتمند نشین ودر کنار دریاچه آلستردرشهر هامبورگ باتمام رسید که شبستان آن گنجایش 1500 نفر را دارد وچون درنمای بیرونی آن کاشی های آبی بکاررفته از اینرو به “مسجد آبی ” معروف است، درسال 2013 از سوی اداره میراث فرهنگی هامبورگ ساختمان این مرکز بعنوان یکی از آثار فرهنگی شهر هامبورگ ثبت گردید، ساخت این مرکز مذهبی مورد توجه آیت بروجردی که در آن زمان مرجع تقلید شیعیان بود قرار گرفت وآیت اله محمد تقی لاهیجی را بعنوان ریاست وامامت این مسجد برگزید امامان وروسای این مسجد چندسال یکبار تعویض میشدند محمد بهشتی از سال 1344 تاسال 1349 ومحمد خاتمی از سال 1357 تا 1359 ریاست وامانت این مرکز ومسجد را بعهده داشتند فعالیت این مرکز بعنوان یک مرکز مذهبی وفرهنگی ثبت ورسمیت یافت از اینرو سالانه بعنوان یک نهاد فرهنگی از دولت آلمان کمک مالی دریافت میکرد اما بعلت اعتراضات وافشا گریهای فعالین سیاسی ومدنی این وایرانیانی که عضو حزب سبزها بودندکمک مالی در چند سال اخیر قطع گردید.
پس از انقلاب براساس اهداف انحصار طلبانه وایدئولوژیکبرنامه ریزان رژِیم در صدد برآمد ند تاتمام نهادها وعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری را تحت تسلط مبانی ایدئولوژیک خود در آورند وبدیهی بود که مسجد که پایگاه اصلی رژِم بود نیاز به گسترش وتقویت بیشتر داشت مسجد هامبورگ که از یک موقعیت مطلوبی برای پیشبرداهداف گسترش تشیع وارتباط با دیگر شیعیان ساکن اروپا قرار داشت وایرانیان زیادی نیز در این شهر ساکن بودند فعایت خودرا درتمام عرصه ها گسترش داد افزون برایجاد حوزه های آموزش تعالیم مذهبی برای نوجوانان وجوانان شیعه ایرانی ودیگر کشورها همچنین با سازمانهای سیاسی شیعه در آلمان ارتباط برقرار کرد واز آنها برای مقاصد تروریستی استفاده میکرد همچنین مراسم نماز جمعه ودیگر مراسم مذهبی را نیز در مسجد یا خیابان برگزار میکردند از دیگر اقدامات فریبکارانه وشگفتی آور مسئولین این مرکز برکزاری جشن اتحاد دوکشور آلما ن در سوم اکتبر هر سال بود که همسایگان را به صرف ناهار دعوت میکردند وهدف ازاین اقدام این بود تا ثابت کنند این مرکز فقط یک نهاد فرهنگی ومذهبی است .

در پی شکایت وزارت حفاظت از قانون اساسی آلما ن مبنی براینکه این مرکز ارتباط مستقیم با حکومت ایران دارد ومستقل نیست درماههای آپریل ومای امسال دودادگاه تشکیل گردید وجمعی از ایرانیان نیز در برابر دادگاه دست به تظاهرات زدند وخواهان انخلال مسجد شدند دادگاههارای خودرا مبنی بر ارتباط مستقیم مسجد امام علی با حکومت ایران را صادر کردند و”مفتح” امام وریاست مسجد ومرکز را بعنوان نماینده رهبر حکومت ایران معرفی کردند همچنین سلیمان موسوی معاون این مرکز در4 نوامبر 2022 بعلت یهودی ستیزی وارتباط با حزب اله لبنان از آلمان اخراج کردند
اکنون مدارک واسناد بدست آمده از مراکز ومساجد درحال بررسی است اما با شناختی که از عملکرد رژیم وجود دارد مسلما اسناد ومدارک زیادی قبل از این تفتیش از مسجد خارج شده است احتمال تجدید فعالیت شعبه های وزارت اطلاعات در آلمان در پوشش مراکز تعالیم مذهبی و برگزاری مناسک ومراسم مذهبی ویا انحلال آن بستگی به حکم دادگاههای آلمان دارد اما فعالیت سیاسی ومدنی ایرانیان وارتباط با احزاب ونمایندگان مجلس محلی میتواند در حهت افشای چهره واقعی تروریست پروراین نهاد ها باشد وبر رای دادگاهها تاثیر بگذارد وامید است که با انحلال این شعبه وزارت اطلاعات این ساختمان در اختیار ایرانیا ساکن هامبورگ قرار گیرد وآنرا تبدیل به خانه ایران ومرکزی را برای فعایت های فرهنگی ایجاد کنند یداله بلدی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 − پنج =