یداله بلدی : به یاد فرزاد کمانگر “صمد ” کردستان

تحمیل طلبه ها به مدارس نشانگر شکست

آموزشی رژیم
سال تحصیلی1402افزون بر نارسایی های همیشگی نظام آموزش وپرورش امسال با کمبودمعلمان بیشتری نسبت به سالهای پیشین مواجه است ، امسال هم مانند سالهای گذشته دهها هزار کودک بعلت گران بودن هزینه های تحصیلی یا اجبار به کار کردن برای کمک به تامین هزینه های زندگی خانواده هایشان ویا اعتیاد والدین از تحصیل محروم خواهند ماند ومسئولان نظام به ویژه آموزش وپرورش بجای چاره اندیشی برای حل این معضل بزرگ درصدد تبدیل مدارس به حوزه های دینی هستند ، بر اساس گفته مسئولان آموزش وپرورش برای جبران کمبود 120 هزار معلم از طلبه ها دعوت به همکاری کرده اند ،همچنین از معلمان باز نشسته نیز دعوت به همکاری کردند اما باز نشستگان با تمام نیازهای مالی بدعوت وزارت آموزش وپرورش جواب منفی دادند.
بدیهی است که وضعیت آموزش وپرورش بعنوان یکی از اجزای نظام نمی تواند همسو وهماهنگ با ساحتار ایدئولوژیک وناکار آمد کل نظام نباشد، هدف رژیم از اغاز این بود که باورهای مذهبی وایدئولوژیک خودرا بتدریج به جامعه تحمیل کند وچون دانش آموزان بیش از هر قشر دیگری تاثیر پذیر تر بوده وجمعیت ملیونی را شامل میشدند برنامه ریزی بیشتری برای جلب وجذب این قشر عظیم ملیونی بکار برد که نمود آنرا میتوان در گنجاندن خرافات مدهبی وتحریف تاریخ در تدوین کتابهای درسی واغراق در نقش ملایان به ویژه خمینی در انقلاب وسرود خوانی در آعاز روز تحصیلی درمدارس برای رهبر وتحمیل حجاب به دختران ومعلمان واخراج هزاران معلم میتوان مشاهده کرد ، اما برنامه ریزان آموزش وپروش با تمام تلاش تبلیغاتی وآموزشی خود نتوانستند افکار دانش آموزان رادرجهت خواسته ها و اهداف خود سمت وسو دهند زیرا این تعالیم با دانش ودستاوردهای علمی بشری تطابق نداشت ورهبران هم در گفتار خود صداقت نداشتند وسرکوب خشن دگراندیشان باعث شد که نه تنها دانش آموران تحت تاثیر تبلیغات این آموزشها قرار نگرفتند بلکه از دین وباورهای آن گریزان وبیزارشدند .
یکی دیگر از علل اعزام طلبه ها به مدارس این است که دانش آموزان در جنبش زن ، زندگی ،آزادی نقش فعالی داشتند و دهها دانش آموز کشته شده وصدها دانش آموز مجروح شدند وبیش از 200 دانش آموز دستگیر شدند که هنوز هم زندانی هستند. وضعیت مدارس به قدری اسفبار است که همسر حدادعادل دریک مصاحبه اعلام کرد که موفق به یافتن مدرسه ای مناسب ومطلوب برای ثبت نام فرزندش نشده است وناچار اقدام به تاسیس مدرسه ای مناسب برای فرزندشان کرده اند درحالیکه همسر ایشان حدادعادل سالها معاون آموزش وپرورش بوده ودر تدوین کتابهای درسی نقش داشته است ، در شرالطی که از 100 هزار مدرسه 70 هزار نیاز یه مرمت وباز سازی دارند ومدارس اغلب دوشیفته هستند وکودکان بلوچ همچنان در کپرها تحصیل میکنند مدارسی هم هستند که صدها ملیون تومان شهریه دارندو از تمام امکانات برخوردارند،اما درمدارس محلات فقیر نشین اعتیاد وشرارت وچاقو کشی بیداد میکند ،مسلما طلبه ها که منفورترین قشر جامعه هستند نه تنها نمیتوانند مشکلات آموزشی را حل کنند بلکه خود برمشکلات خواهند افزود این ترفند رژیم نیز شکست مفتضحانه ای خواهد خورد وباری را ازدوش ملیونها دانش آموز برنخواهند داشت
اکنون بجای هزاران معلم که اخراج شدند وصدها معلم مانند زنده یادان ونداد ایمانی، عبد الجلیل شهنازی ، فرزاد کمانگر، بهمن عزتی ، یحیی رحیمی وهرمز گرجی بیانی که اعدام شدند و به دانش آموران عشق به انسانیت را   می آموختند، شاگردان مصباح یزدی را به مدارس تحمیل کرده اند تا خرافات را اشاعه دهند اما برنامه آموزشی رژیم با تمام تبلیغات وهزینه برای تحمیل باورهای خود به دانش آموزان کاملا با شکست مواجه خواهد شد .                                                                      یداله بلدی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + ده =