کلیدواژه: آزادی مهدی حاجتی

آزادی مهدی حاجتی به صبح روز بعد موکول شد

آزادی مهدی حاجتی، یکی از اعضای شورای شهر شیراز، که به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشت شده بود، به روز بعد موکول شد. به گزارش گذار، آزادی مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که...

مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز آزاد شد

یکی از اعضای شورای شهر شیراز، که به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشت شده بود، روز جاری با قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد. به گزارش گذار، مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز...