چهارشنبه 22 می 2024 تهران 21:25

کلیدواژه: اعیاد مذهبی بهائیان

دهها بازداشت، احضار و پلمب محل کسب شهروندان بهایی در سراسر کشور

در حالی که بهاییان به استقبال دویستمین سالگرد تولد بهالله، پیامبر آیین بهایی رفتند، شدت فشار و اذیت نهادهای امنیتی بر شهروندان بهائی با دهها بازداشت، احضار و پلمب اماکن کسب به طور محسوس،...