چهارشنبه 22 می 2024 تهران 18:06

کلیدواژه: بازنشستگان و مستمری بگیران

 تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز

بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز مقابل ساختمان این صندوق دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ روز یکشنبه ۲۳ آبانماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق...