یکشنبه 10 دسامبر 2023 تهران 11:50

کلیدواژه: بانوان پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه

برنامه ویژه پناهجویان؛ گفتگو با خانم ندا پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه در خصوص مشکلات زندگی پناهجویی

در برنامه این هفته فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، گفتگوی ویژه با خانم «ندا» مادر پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه انجام شد. این مادر پناهجوی ایرانی، که...

گفتگوی ویژه با دو بانوی پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه در خصوص مشکل قطع بیمه درمانی پناهجویان

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات دو مادر پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه پرداخته شد. در این گفتگو؛ خانم «سکینه» از پناهجویان ایرانی...