دوشنبه 20 می 2024 تهران 18:02

کلیدواژه: تحلیل کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم

تحلیل کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نوشته توماس پیکتی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران...