کلیدواژه: تغییر دولت آمریکا

طی ۴۲ سال گذشته حکومت ایران بیشترین خدمت را به امریکا کرده است

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...